Säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot ja sen kotipaikka Lappeenranta. Yhdistyksen pääasiallisena toimialueena ovat Etelä-Karjalaan kuuluvat kunnat.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää vanhoihin ajoneuvoihin liittyvää harrastustoimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys kerää, säilyttää ja pitää yllä vanhoja ajoneuvoja keräämällä ne museoksi, voi järjestää huvi- ja kilpailutilaisuuksia, näyttelyitä ja kursseja, toimeenpanna keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, julkaista vanhoihin ajoneuvoihin liittyvää kirjallisuutta, hankkia omistukseensa harrastusta edistävää kiinteää ja irtainta omaisuutta, välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta harrastukseen liittyviä tarvikkeita, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion tuottaminen sen toimintaan osallisille.

3. JÄSENEKSI OTTAMINEN

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Juniorijäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka on alle 18-vuotias.

4. JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

5. JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsenelle, joka ei ole maksanut asetettuun määräaikaan mennessä jäsenmaksuaan, lähetetään uusi jäsenmaksulomake ja asetetaan uusi määräaika maksun suorittamiseen. Uusi määräaika ei saa olla yhtä (1) kuukautta lyhyempi. Mikäli jäsen ei edelleenkään maksa jäsenmaksuaan, hallitus voi erottaa jäsenen. Hallitus voi erottaa jäsenen myös silloin, jos tämä toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätökseen vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

6. JÄSENMAKSUT

Varsinailta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen ja juniorijäsenen jäsenmaksun päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

7. YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa sen kokoontuvan jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain viisi (5) jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuorot arvalla.

8. JAOSTOT

Yhdistykselle voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja hoitamaan eri tehtäviä yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Jaostojen toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

9. TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

10. TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 31. päivänä tammikuuta. Tarkastuksesta on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

11. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi: Kevätkokous maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anovat jotain määrättyä asiaa varten.

13. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus julkaisemalla siitä lehti-ilmoituksen yhdistyksen syyskokouksessa määräämissä yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvissä päivälehdissä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää tai kirjallisilla kokouskutsuilla, jotka on postitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta taikka kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä tai muusta yhdistys lain 23 :ssa mainitusta asiasta, on tästä kokouskutsussa mainittava.

14. KEVÄTKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen,
Kokousvirkailijoiden valitseminen,
Esitetään hallituksen vuosikertomus päättyneeltä toimikaudelta,
Esitetään hallituksen tilikertomus ja tilintarkastajien antamalausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, ja
Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu kevätkokouksen esityslistalle.

15. SYYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen,
Kokousvirkailijoiden valitseminen,
Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle,
Esitetään hallituksen seuraavaa toimintakautta varten laatima talousarvio sekä ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja niiden suorittamisen ajankohta sekä päätetään niiden vahvistamisesta,
Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle,
Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi viisi (5) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle,
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa,
Esitetään hallituksen esitys niistä yhdistyksen toimintaalueella ilmestyvistä päivälehdistä, joissa yhdistyksen kokouskutsut tulee ilmoittaa ja päätetään niistä, ja
Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu syyskokouksen esityslistalle.

16. YHDISTYKSEN KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

17. ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTYS

Äänioikeus on yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä ja varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet liittymis- ja jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä. Juniori- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksenpuheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus yhdistyksen kokouksessa läsnäolevien äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi.

19. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevien äänimäärästä.

20. VAROJEN KÄYTTÖ JA MUSEOKOKOELMIEN SÄILYMINEN YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päätää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi huolehditaan museokokoelmien säilymisestä jonkin muu oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

Yhdistyksen hallitus

Laadittu 6.6.1990, hyväksytty 8.8.1991
Pykäliä 2. ja 20. muutettu syyskokouksessa 30.10.1996
Muutokset postitettu 11.11.1996, hyväksytty 17.9.1997
Säännöt päivitetty 8.10.1997